Контакти

Зъботехническа лаборатория Демодентал
бул. “Марица” 46
4000 Пловдив

Тел.:
+359 32 644 634
Мобил.:
+359 887 516 312
E-mail:
infodemodental.eu

Защита на данните

Ние събираме, обработваме и използваме вашите данни само в съответствие с местните разпоредби.

Тази Декларация за защита на данните се използва само за предложените от нас уебсайтове. Не се отнася за сайтове,чиито линкове са просто поместени на този сайт. Използвайки нашите уебсайтове, вие оставете анонимни дотогава, докогато доброволно не предоставите личните си данни.

Личните ви данни ще бъдат използвани само при необходимост, за да се използват услугите на уебсайта. Ще се отнесем с всички осигурени от вас данни като със строго конфиденциална информация и без вашето изрично съгласие няма да изнасяме ваши лични данни освен ако не го изисква законът. Обръщаме ви внимание върху факта, че по време на прехвърлянето на данни в интернет, винаги е възможно трети лица да ги фалшифицират.

Това, което можете да изисквате от нас, е да ви позволим да видите данните, които съхраняваме, като съответно ще направим необходимите промени, ако се налага. За тази цел е достатъчно да изпратите писмо на адреса, даден по-горе.

Към началото